PNEUMATIKY
predávame LEN od 2kusov
 
 
ffg objednajte do 13:00h
zuiijPNEUMATIKY máte
gzuiiiigzajtra u Vás
hjgjhzizkfv BA!
 
fffh
jhghghg
 
jôp
overeny obchodlk
 
 
ghghghgfhfghfgh
dopravné od 2kusov:
DOPRAVA V RÁMCI
uigfBRATISLAVY
uiufiiZDARMA!
hghfhfghfgh
 
dodá DOPRAVA mimo BA
f ztzoblen 8 Eur s DPH
vme
 
bmw
 
h jvšetky disky majú certifikát TUV
 
 
 
 
ghghKONFIGURÁTOR
hjhjjh
kjhpre AUTEC je doprava
do 3-4 pracovných dní do BA
dfdsf
bezpečnostné matky/skrutky
xdsfsslen od 28eur
focus
 
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH a
jhjkhks dopravou v rámci BA.
 
 
ttzzt
 

F

 
 
 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je FALCONIA spol s r.o., so sídlom A. Gwerkovej 27, 851 04 Bratislava, IČO: 36 747 831 , DIČ: 2022334017 , IČ DPH: SK2022334017 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26203/B , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru aj s doručením na dodaciu adresu kupujúceho- pri jeho nákupe z obsahu  internetovej stránky www.falconia.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: predaj@falconia.sk
tel/fax: 02/43 295 244
mobil: 0907 15 15 22 
poštová adresa: FALCONIA spol s r.o., A. Gwerkovej 27, 851 04 Bratislava
IĆO: 36 747 831
IČ DPH: SK2022334017
číslo účtu: Tatra banka: 2620044257/1100

1.2. Predajca zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie ktoré su obsahom internetovej adresy www.falconia.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek stránke na internetovom obchode www.falconia.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená na podstránke „Dodacie podmienky“.

1.4. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predajca nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

1.5. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

1.6. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ak nie je dohodnuté inak /viď dodacie podmienky/.

1.7. Predajca si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovom obchode www.falconia.sk pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.  Zabezpečujeme bezplatné preberanie odpadových pneumatík.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom- čísla Vašej objednávky-, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení ceny produktov a dopravy, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Pri potvrdení bude stanovený termín dodania, ktorý môže byť len so súhlasom zákazníka dlhší ako 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

2.3. Predajca je viazaný ponukou, vrátane ceny tovaru a dopravného, od potvrdenia objednávky elektronickou správou s dohodnutou cenou dopravy až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2.4. Kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi.

2.5 Pri osobnom prevzatí tovaru v Bratislave, dostanete pri platbe v hotovosti takýto pokladničný blok:

3. Stornovanie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

  • Do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
  • V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predajcovi 10% z celkovej sumy už potvrdenej objednávky na účet Falconia spol. s r.o. ako účelne vynaložený náklad, ktorý vznikol v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predajcom či jeho dodávatelom a predajcovi už vznikli náklady aj na dopravu tovaru.

3.3. Predajca má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Predajca má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Predajca sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do termínu uvedeného pri potvrdení objednávky. Najneskôr do 14 pracovných dní po tomto termíne, ale len po predchádzajúcom súhlase zákazníka. Platné podmienky a cena dopravy sú uvedené na podstránke „Dodacie podmienky“.

4.2. Pri doručení zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky, ktorý musí byť podpísaný aj kuriérom daného tovaru. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcenu do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru aj so zaslaním reklamačného protokolu , inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom a po vlastnom vyžiadaní aj priamo s tovarom, alebo poštou.  Tiež ku každému elektrónu sa dodáva montážna sada, ak ju konfigurátor AUTEC uvádza ako "fitting kit". Ak je tam uvedené "Serie", montážna sada sa nedodáva.

4.5. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predajcu, alebo kuriéra /na základe informácii, ktoré dostanete od nás ku zásielke e-mailom/ dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a dopravného.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vrátený tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar na vlastné náklady- spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

5.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky. Kúpna cena bude vrátená v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

5.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6. Kupujúci nemôže bezdôvodne odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj pneumatík a hliníkových alebo ocelových diskov, pokiaľ tieto už boli použité. U pneumatík sa tým rozumie ich nasadenie na koleso. Pri diskoch nasadenie pneumatiky. Disk je možné namontovať na auto bez nasadenia pneumatiky za účelom overenia vhodnosti jeho použitia na danom vozidle.

5.7. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Výnimku tvorí prípad, ak dodaný tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym  požiadavkám alebo charakteristike tovaru uvedeného na internetovom obchode www.falconia.sk. V tomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie nákladov spojených s vrátením tovaru kupujúcemu, alebo na adekvátnu zľavu z nasledovnej objednávky.

6. Montáž pneumatík a diskov

6.1 Vždy si dajte "obuť" vozidlo v autorizovanom servise.

6.2 POZOR! Pred montážou bezpodmienečne prekontrolujte, či dodaný disk a príslušenstvo sú vhodné pre daný typ vozidla.  VRÁTENIE OBÚVANÝCH DISKOV VYLÚČENÉ!

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predajca zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

7.2. Predajca zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.

7.3. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v časti v sekcii "Ochrana údajov".

7.4. Kupujúci Vyhlasuje ,že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení  neskorších predpisov,aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie. ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo  všetkých svojich systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiac od doručenia odvolania súhlasu kupujúcom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, bude konať v súlade s nimi a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9. Orgán dozoru

Slovenská Obchodná Inšpekcia

Prievozská 32

821 05 Bratislava

 

N2EyNT